Bezpečnostno-technická služba

BOZP – Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zmluvne zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a výchovu a vzdelávanie.

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa §22 zákona c.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP.

Ako napr. vypracovanie dokumentácie BOZP, kontrola používania  a zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrola požívania alkoholických nápojov…

Certifikáty a oprávnenia