Ochrana životného prostredia

V rámci poradenskej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie sa zameriavame hlavne na riešenie problematiky odpadového hospodárstva. Zabezpečujeme:

  • vypracovanie interných predpisov pre nakladanie s odpadmi
  • zavedenie evidencií likvidácie a zhodnocovania odpadov
  • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • mesačný report riadenia starostlivosti o ŽP
  • zavedenie separácie odpadov
  • zabezpečenie povolenia orgánu štátnej správy na nakladanie resp., prepravu nebezpečného odpadu
  • vypracovanie programu odpadového hospodárstva
  • určenie a vyškolenie havarijnej skupiny
  • dodávku havarijných prostriedkov
  • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi