Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vyriešime za Vás problém s povinnými školeniami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vašich zamestnancov, dohodárov, SZČO.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP, posúdenie rizík, vypracovanie návrhu zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu pracovísk zahŕňajúcu vykonanie bezpečnostného označenia pri práci.

Vykonáme kontrolu pracovísk, komunikácií, strojov, zariadení, nástrojov, materiálov, pracovných pomôcok, pracovných postupov, organizácie práce a posudzujeme či neohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Navrhneme opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev.

Vykonávanie pravidelnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách.

Zabezpečíme kontrolu dodržiavania odbornej spôsobilosti pre obsluhu technických zariadení (zváračský preukaz, preukaz motorového vozíka, kuričský preukaz, obsluha plynových zariadení, obsluha tlakovej nádoby, obsluha zdvíhacích zariadení a podobne.

Budeme s Vami pri kontrolách z inšpektorátu práce.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.