Ďalšie výhody

Ďalšie výhody využívania dodávateľských služieb Bezpečnostno-technické služby v oblasti BOZP a OPP

  • zastupovanie vo vzťahu k tretím osobám (kontrolné orgány štátneho odborného dozoru, prenajímatelia, návštevníci, a pod.) je samozrejmosťou
  • garancia zodpovednosti za kvalitu aj prostredníctvom zmluvy s poistovňou o zodpovednosti za škodu vrátane sankčných postihov, až do výšky 100 000 EUR
  • pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.