Požiarne vodovody (nástenné, podzemné a nadzemné hydranty, hadicové zariadenia) – predaj, kontrola, servis

Predaj

Na predaj hadicové zariadenia – hydrantových systémov a ich súčastí – hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajšie hydranty s príslušenstvom.

Kontrola a servis

Naša prevádzka na základe objednávky zabezpečí kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.

Podľa Vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. musí každá právnická a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam, vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení, označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:

  • realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  • funkčnosti všetkých druhov ochrany potrubí.

Tlaková skúška hadíc požiarneho vodovodu je povinná súčasť kontroly.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené kontrolným štítkom s parametrami s piktogramom podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu.

Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky

Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, t.j. doplniť výbavu, vymeniť ventily.