0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Požiarne vodovody (nástenné, podzemné a nadzemné hydranty, hadicové zariadenia) – predaj, kontrola, servis

Predaj

Na predaj hadicové zariadenia – hydrantových systémov a ich súčastí – hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajšie hydranty s príslušenstvom.

Kontrola a servis

Naša prevádzka na základe objednávky zabezpečí kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.

Podľa Vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. musí každá právnická a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam, vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení, označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:

  • realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  • funkčnosti všetkých druhov ochrany potrubí.

Tlaková skúška hadíc požiarneho vodovodu je povinná súčasť kontroly.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené kontrolným štítkom s parametrami s piktogramom podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu.

Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky

Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, t.j. doplniť výbavu, vymeniť ventily.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link