Kontrola a tlaková skúška prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnická a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Servis vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontrol, opráv, tlakových skúšok a plnenia všetkých typov u nás dostupných prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Vykonáme kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce prenosné a pojazdné hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.