PZS – PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pre viac informácií ohľadom predaja rúšok a dezinfekčných prostriedkov,
nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Predstavuje súbor preventívnych a ochranných služieb, ktoré realizujeme v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie PZS vzťahuje na VŠETKÝCH zamestnancov. Vykonáva sa posúdenie zdravotného rizika pre všetkých zamestnancov v intervale 1 x 18 mesiacov , resp. 1 x 12 mesiacov v závislosti od druhu rizika.

1. Dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov 

Charakteristika kategórie práce 1.

 • práce, pri ktorých neexistuje riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia (napríklad predávanie tovaru)

Charakteristika kategórie práce 2.

 • práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ide najmä o práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi (napríklad práca v kancelárii)

Charakteristika kategórie práce 3.

 • expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia nie je znížená technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale
  • vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie, alebo
  • zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom,
 • nie sú ustanovené limity, ale nepriaznivá odpoveď organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia a expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia.

Charakteristika kategórie prác 4. kategórie

Do 4. kategórie sa zaraďujú len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia; sú to práce,

 • pri ktorých nie je možné znížiť technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov a expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje kritériá na zaradenie práce do tretej kategórie a je potrebné vykonať iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 •  ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale
  • vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia, alebo
  • zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.

2. Vykonávanie vstupného zdravotno – hygienického auditu

3. Identifikácia zdravotných rizík súvisiacich s prácou a pracovným prostredím, Kategorizácia prác na základe zistených skutočností

4. Objektivizácia vibrácií, hluku, osvetlenia, parametrov tepla a chladu pri práci

5. Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre zamestnávateľa a pre orgány štátnej správy vrátane posudkov o riziku

6. Vypracovanie prevádzkových poriadkov

7. Organizácia a riadenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Každý zamestnávateľ je povinný disponovať so súhlasným rozhodnutím o uvedení priestorov do prevádzky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.